Ledig stilling som funktionschef i strafferetligt område ved Retten i Hjørring

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som retsassessor indtil videre med funktion som chef for det strafferetlige område i retsafdelingen ved Retten i Hjørring er ledig fra den 1. august 2024.

Retsafdelingen varetager det forberedende arbejde af såvel rettens civile sager som rettens straffesager og beskæftiger p.t. 15 medarbejdere. Afdelingen ledes for tiden af henholdsvis en afdelingsleder, der har ansvaret for den daglige tilrettelæggelse af arbejdet for de kontoransatte og en funktionschef, der har det faglige ansvar for afdelingen samt personaleansvar for de jurister i afdelingen, der ikke er dommere. Fremover vil stillingen som funktionschef opdeles, så den nuværende funktionschef fremover vil have det faglige ansvar for forberedelsen af de civile sager og de familieretlige sager, mens den nye funktionschef skal varetage det faglige ansvar for forberedelsen af straffesagerne og have ansvar for aktindsigt og datasikkerhed.

De ledelsesmæssige opgaver for den nye funktionschef vil blandt andet bestå af følgende:

 • Ansvar for udvikling og opkvalificering af sagsgange, så de tilrettelægges på en måde, så det sikres, at de fastsatte mål for sagsbehandlingstider og ensartethed mv. i videst muligt omfang overholdes
 • Personaleansvar for de jurister i afdelingen, der ikke er dommere, i samarbejde med den nuværende funktionschef
 • Ansvar for den faglige kompetenceudvikling af såvel kontoransatte som jurister i afdelingen
 • Deltagelse i samarbejdsmøder med eksterne parter som f.eks. advokater og anklagemyndighed
 • Konkret sagsbehandling i forbindelse med forberedelse af straffesager og behandling af anmodninger om aktindsigt
 • Gennemførelse af hovedforhandlinger i straffesager, familieretlige sager og civile sager.
Om Retten i Hjørring
Retten i Hjørring beskæftiger i alt ca. 50 medarbejdere, herunder 7 dommere inkl. retspræsidenten og for tiden 6 retsassessorer og dommerfuldmægtige. Vi har et godt socialt og fagligt miljø i hele huset. Som funktionschef indgår du i rettens ledelse i samarbejde med rettens samlede ledergruppe. Herudover træder du ind i en juristgruppe med høj faglighed og en god social indstilling. Vi arbejder hver dag på at leve op til Danmarks Domstoles mål om at være en attraktiv arbejdsplads.

Dine kvalifikationer
Vi forventer, at du har:

 • Gode lederegenskaber
 • Juridisk kandidateksamen og særdeles gode faglige kvalifikationer
 • Lyst til ledelse inden for rammerne af Danmarks Domstoles ledelsespolitik
 • En veludviklet samarbejdsevne
 • Troværdighed og god kommunikationsevne
 • Konkret erfaring i behandling af civile sager og straffesager
Vi tilbyder
Vi arbejder hver dag på at leve op til Danmarks Domstoles mål om at være en attraktiv arbejdsplads. Vi tilbyder dig:

 • Spændende og ansvarsfulde arbejdsopgaver med sagsbehandling og retsarbejde
 • Gode faglige relationer i et godt arbejdsmiljø
 • At blive en del af en velfungerende ledergruppe
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en retsassessorstilling i lønramme 36. Ansættelse sker på tjenestemandsvilkår.

Til stillingen som retsassessor er knyttet et personligt, stillingsmæssigt tillæg, og for varetagelsen af funktionen som chef ydes et midlertidigt funktionstillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 62.005 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. april 2024-niveau).

Pensionsbidraget af tillæggene udgør 17,1 pct.

Ansættelsesprocedure
Vi forventer at holde samtaler i uge 25. Samtalerne holdes i et eksternt mødelokale.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte retspræsident Mette Fuglsang Mortensen på tlf.nr. 40 68 55 35.

Oplysninger om Retten i Hjørring findes på www.domstol.dk/hjoerring.

Ansøgning
Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.

Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser. Har du gennemført domstolenes grunduddannelse, en byretskonstitution i uddannelsesøjemed og/eller en landsretskonstitution skal du medsende udtalelse efter endt grunduddannelse, samt eventuelle udtalelser efter lands- og/eller byretskonstitution.

Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 14. juni 2024.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hjørring Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Domstolsstyrelsen, Amagerfælledvej, 2300 København S

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6052070

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet