Nyheder fra Hjørring

12 °
Klar himmel
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hjørring og omegn

Job tilbydes:
Funktionschef i retsafdelingen ved Retten i Hjørring
En stilling som retsassessor indtil videre med funktion som chef for det strafferetlige område i retsafdelingen ved Retten i Hjørring er ledig fra den 1. august 2024. Retsafdelingen varetager det forberedende arbejde af såvel rettens civile sager som rettens straffesager og beskæftiger p.t. 15 medarbejdere. Afdelingen ledes for tiden af henholdsvis en afdelingsleder, der har ansvaret for den daglige tilrettelæggelse af arbejdet for de kontoransatte og en funktionschef, der har det faglige ansvar for afdelingen samt personaleansvar for de jurister i afdelingen, der ikke er dommere. Fremover vil stillingen som funktionschef opdeles, så den nuværende funktionschef fremover vil have det faglige ansvar for forberedelsen af de civile sager og de familieretlige sager, mens den nye funktionschef skal varetage det faglige ansvar for forberedelsen af straffesagerne og have ansvar for aktindsigt og datasikkerhed. De ledelsesmæssige opgaver for den nye funktionschef vil blandt andet bestå af følgende: Ansvar for udvikling og opkvalificering af sagsgange, så de tilrettelægges på en måde, så det sikres, at de fastsatte mål for sagsbehandlingstider og ensartethed mv. i videst muligt omfang overholdes Personaleansvar for de jurister i afdelingen, der ikke er dommere, i samarbejde med den nuværende funktionschef Ansvar for den faglige kompetenceudvikling af såvel kontoransatte som jurister i afdelingen Deltagelse i samarbejdsmøder med eksterne parter som f.eks. advokater og anklagemyndighed Konkret sagsbehandling i forbindelse med forberedelse af straffesager og behandling af anmodninger om aktindsigt Gennemførelse af hovedforhandlinger i straffesager, familieretlige sager og civile sager. Om Retten i Hjørring Retten i Hjørring beskæftiger i alt ca. 50 medarbejdere, herunder 7 dommere inkl. retspræsidenten og for tiden 6 retsassessorer og dommerfuldmægtige. Vi har et godt socialt og fagligt miljø i hele huset. Som funktionschef indgår du i rettens ledelse i samarbejde med rettens samlede ledergruppe. Herudover træder du ind i en juristgruppe med høj faglighed og en god social indstilling. Vi arbejder hver dag på at leve op til Danmarks Domstoles mål om at være en attraktiv arbejdsplads. Dine kvalifikationer Vi forventer, at du har: Gode lederegenskaber Juridisk kandidateksamen og særdeles gode faglige kvalifikationer Lyst til ledelse inden for rammerne af Danmarks Domstoles ledelsespolitik En veludviklet samarbejdsevne Troværdighed og god kommunikationsevne Konkret erfaring i behandling af civile sager og straffesager Vi tilbyder Vi arbejder hver dag på at leve op til Danmarks Domstoles mål om at være en attraktiv arbejdsplads. Vi tilbyder dig: Spændende og ansvarsfulde arbejdsopgaver med sagsbehandling og retsarbejde Gode faglige relationer i et godt arbejdsmiljø At blive en del af en velfungerende ledergruppe Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er en retsassessorstilling i lønramme 36. Ansættelse sker på tjenestemandsvilkår. Til stillingen som retsassessor er knyttet et personligt, stillingsmæssigt tillæg, og for varetagelsen af funktionen som chef ydes et midlertidigt funktionstillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 62.005 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. april 2024-niveau). Pensionsbidraget af tillæggene udgør 17,1 pct. Ansættelsesprocedure Vi forventer at holde samtaler i uge 25. Samtalerne holdes i et eksternt mødelokale. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte retspræsident Mette Fuglsang Mortensen på tlf.nr. 40 68 55 35. Oplysninger om Retten i Hjørring findes på www.domstol.dk/hjoerring. Ansøgning Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”. Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser. Har du gennemført domstolenes grunduddannelse, en byretskonstitution i uddannelsesøjemed og/eller en landsretskonstitution skal du medsende udtalelse efter endt grunduddannelse, samt eventuelle udtalelser efter lands- og/eller byretskonstitution. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 14. juni 2024. Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv. Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.
Domstolsstyrelsen
Indrykket 17. maj på JobNet
Job tilbydes:
HR-partner til Forsvarsministeriets departement
Vil du være med til at udvikle og implementere HR-initiativer, som skal skabe en endnu mere attraktiv arbejdsplads? Motiveres du af at skabe og drive meningsfulde HR-processer? Og vil du gøre det til din fornemste opgave at støtte og rådgive chefer, der arbejder for fred og Danmarks sikkerhed? Så har du muligheden nu!Om osEuropa og Danmark står midt i en af de største sikkerhedspolitiske kriser siden anden verdenskrig. Med det nye forsvarsforlig står Forsvarsministeriets koncern over for en historisk styrkelse og en omfattende strategisk forandring.Det stiller store krav til departementets HR-partnere, som er den lokale repræsentation fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) i departementet. HR-partnernes primære rolle er at rådgive chefer om forhold relateret til HR med støtte fra de faglige eksperter i FPS, som har hovedkontor i Ballerup. Vi er et team på seks, hvor vores hovedopgave er at forestå HR-kerneprocesser som udvikling og gennemførelse af strategiske HR-tiltag, udvikling af tilknytningsinitiativer, rekrutteringsproces, ligestillingspolitik og meget mere. ”Vores opgaver i teamet kan til tider være komplekse, men til gengæld er humøret højt. Der er statsgaranti for mindst et godt grin om dagen,” siger din kommende kollega Line.Om stillingenDu vil blive en del af udviklingen mod en mere strategisk HR-partnerrolle, hvor vi arbejder med at sikre fremdrift og udvikling på HR-emner og dermed bidrager til målet om at skabe en endnu mere attraktiv arbejdsplads. Dine primære opgaver er at: • Planlægge, koordinere og administrere departementets årlige lønproces for chefer og medarbejdere. • Rådgive og støtte chefer i personalesager, organisatorisk forandringer og udvikling. • Trække og analysere HR data om personaleomsætning, sygefravær og løn. • Understøtte udvikling af departementets organisation gennem indhentning af kvalitativ data fra fokusgruppe- og exit interviews.• Udvikle og implementere initiativer til onboarding og uddannelse af nye medarbejdere, herunder chefer. Du skal være indstillet på, at departementet er en organisation med fokus på skriftlighed. Vi arbejder tæt sammen med HR-konsulenter i FPS, som er ansvarlige for ansættelsesdokumenter og øvrig administration. Samtidig er vi en del af Center for Organisation, Service og HR i departementet, som blandt andet er ansvarlige for større udviklingsprojekter samt administration af arbejdstid. Området er af stor værdi for organisationen, og der kan komme tider med øget arbejdsmængde, der kan kræve en indsats ud over almindelige kontortid. Det er samtidig et positivt arbejdsmiljø med plads til humor i dagens opgaver.Om digDu kan være både nyuddannet eller have nogle års erhvervsrelevant erfaring. Vi forestiller os, at du har en samfundsfaglig, økonomisk eller militær uddannelse, hvor du blandt andet har beskæftiget dig med organisationsteori og/eller HR. For at lykkes i rollen er det vigtigt, at du er; • Forandringsparat og kan omsætte HR tiltag til politiske dagsordener.• Helhedsorienteret. Du forstår at undersøge og anvende data, der er relevante for organisationens udvikling.• Kreativ og tør udfordre vores arbejdsgange • Præcis og tydelig på skrift. Du forstår, at betjene beslutningstagere ved at omsætte kompleks faglig viden til lettere forståelig kommunikation. • Samarbejdsorienteret med det gode blik for interessenter og deres behov.Som partner, har du et godt blik for helheden, kontekst og fortrolighed, som omgiver HR.Vores kontaktflade er primært chefer i Forsvarsministeriets departement, og det er derfor en fordel, at du er vant til at rådgive chefer på højt niveau. AnsættelsesvilkårHvis du er uddannet akademiker, vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen ske efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Dette brede opslag omfatter kaptajn/kaptajnløjtnanter/sektionsleder og major/orlogskaptajn/sektionschefer i løngruppe 4. og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Hvis du ønsker at vide mere om løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Pia Knudsen på tlf. 7281 9144. Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM-niveau og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet. Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, 1060 København K.VI SER FREM TIL AT HØRE FRA DIGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Pernille Jans på 61 87 14 51. Du kan også kontakte HR-partner Line Hesselland på 32 66 58 78, hvis du vil høre mere om hverdagen i teamet. Ansøgningsfristen er den 5. juni 2024. Vi vil bede dig om at sende CV, motiveret ansøgning samt relevante eksamensudskrifter via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed forbedrer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. Vi ser frem til at få dig med om bord, så vi sammen kan gøre en væsentlig forskel for alle vores kollegaer i Forsvarsministeriets koncern – både dem i felten og dem bag skrivebordene.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Indrykket 17. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Alt om Hjørring

I naturskønne Nordjylland ligger byen Hjørring, der med sine 25.780 indbyggere er den største by i Vendsyssel. Hjørring, med det mundrette postnummer 9800, udmærker sig ved at være købstad og hovedby i Hjørring kommune, og indgår under region Nordjylland. Hjørring er placeret i et tyndt befolket område, og oprindeligt løb der en bæk gennem hele byen. Denne bæk har givet navn til en af Hjørrings hovedgader, Strømgade. Hjørring er, sammen med andre nordjyske byer, en del af Toppen af Danmark og refereres i daglig tale som “den levende handelsby”.

Hjørrings historie

Hjørring har siden oldtiden været bebygget, og var dengang et mødested for den nordlige landsdels befolkning, når de ønskede at finde sammen. Man har senere foretaget arkæologiske udgravninger i og omkring Hjørring, hvor man har fundet smukt og velbevaret keramik i jernaldergrave. Der blev muligvis handlet med keramik i oldtiden, og derfor blev grundlaget for dén handelsby, Hjørring er i dag, skabt for mange år tilbage. Under enevælden udviklede Hjørrings økonomi sig positivt, blandt andet fordi vejnettet til andre nordjyske byer blev udvidet. Byens økonomiske vækst blev for alvor en realitet i midten af 1800-tallet, og inden årtiet var løbet ud, var Hjørrings befolkningstal firedoblet. I 1871 åbnede jernbaneforbindelsen mellem Aalborg og Frederikshavn, hvilket for alvor blev starten på Hjørrings sprudlende handelsliv, da en masse fabrikker åbnede som følge heraf. I 2002 åbnede motorvejsforbindelsen mellem Hjørring og Brønderslev. Motorvejen forbandt Hjørring med resten af det europæiske motorvejsnet, og Hjørring kunne derefter byde velkommen til mange udenlandske turister, hvilket yderligere påvirkede Hjørrings handelsliv positivt. I 2008 åbnede Metropol, der er byens største shoppingcenter. Metropol huser, foruden en lang række butikker, også et moderne folkebibliotek. 

Hjørrings seværdigheder

I hjertet af Hjørring finder man Springvandspladsen, hvor byens store hovedgader, herunder Strømgade og Nørregade, møder hinanden. Springvandspladsen har altid været beriget med vandkunst, og under fejringen af Hjørrings 750-års købstadsjubilæum i 1993, flyttede man springvandet “Fontæne” ned til Rådhustorvet, og opførte i stedet “Ringen”, som står på pladsen dén dag i dag. “Ringen” er todelt vandkunst og består af et cirkulært bassin i granit og en stor patineret bronzering. Da vandet står nøjagtigt til kanten i bassinet, tillader vandet at himlen spejler sig deri, og derfor synes vandoverfladen helt glinsende. Vandet i bassinet er, modsat mange andre vandkunst-installationer, ikke opvarmet, og kan derfor ses året rundt. Hjørring by rummer både historiske ældre huse og bygninger i modernistisk arkitektur. Hjørrings gamle rådhus fra 1834 er et must-see og Metropol er ligeledes et fantastisk nyere byggeri. Kommer du til Hjørring om sommeren, er det oplagt at besøge Christiansgave. Christiansgave er en smuk og frodig plantage som Christian d. 8 forærede byen i 1843. Hjørring ligger også tæt på flere lækre strande og strandbyer som for eksempelvis Løkken og Tversted. 

Hjørrings handelsliv

Det er ikke tilfældigt, at Hjørring har fået navnet “den levende handelsby”, og Hjørrings placering i landet gør, at den siden oldtiden har samlet befolkningen om både kulturelle- og handelsmæssige begivenheder. I omkring år 1900 havde Hjørring årligt syv store markeder, hvor der blev handlet med både heste og kreaturer. I dag ligger Vendsyssels største døgnbemandede Falck-station i Hjørring, der også står for driften af Hirtshals’ Falck-station. Foruden de klassiske udrykningstjenester sørger Station Hjørring også for sygetransporter, dyreredninger, autohjælp blandt meget andet. Stationen har 50 ansatte og en lille detalje er, at Hjørrings borgmester, Arne Boelt, er tidligere ambulancebehandler på stationen. I Hjørrings bymidte eksisterer også et levende handelsliv, og Metropol får ugentligt besøgende fra det meste af Nordjylland. Hjørring adskiller sig fra andre store købstæder, da den ikke har en havn. Hjørring er derfor en helt unik handelsby, med en helt speciel placering midt i det frodige indland. 

Hjørrings kulturliv

Hjørring har et rigt kulturliv, og mange danskere mødes i byen for at tage del i en lang række spændende aktiviteter året rundt. Hjørring er blandt andet hjemby for Hjørring Revyen, som er en sommerrevy, der blev oprettet i de brølende 1920'ere. Revy kan sidestilles med en satirisk teaterforestilling og består af en blanding af sangnumre, dansenumre, monologer og sketches. Foruden Vendsyssel Historiske Museum, Vendsyssel Teater og Vendelbohus, der alle ligger i Hjørring, er byen også kendt for sit fodboldliv. Hvert år mødes over 1000 fodboldhold fra hele verden til Dana Cup, der er en populær international ungdomsfodboldturnering i Hjørring. Dana Cup har eksisteret siden 1982 og er verdens tredjestørste fodboldturnering. Turneringen afholdes af fodboldklubben Fortuna Hjørring, som i både 2018 og 2020 kunne fejre titlen som danske mestre i kvindefodbold. Foruden at være en anerkendt fodboldby, kan byen også bryste sig med at være fødeby for den danske svømmeatlet Jeanette Ottesen. Udover sportsstjerner kommer mange kendte skuespillere også fra Hjørring, som for eksempelvis Chili Turéll, der var gift med forfatteren Dan Turéll. Mange andre skuespillere har en tilknytning til Hjørring, og skuespilleren Peter Schröder har for eksempelvis siden 2005 været direktør for Vendsyssel Teater i Hjørring.