Jan Jensen stiller op for Konservative til KV21

Jan Jensen stiller op for Konservative til KV21
Profilbillede

Blå Bog

67-årige Jan Jensen stiller op for Konservative til kommunalvalget i Hjørring Kommune.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?

Hjørring Kommune betyder meget for mig. Både min kone og jeg trives rigtig godt i kommunen. Hjørring Kommune er en rimelig velfungerende kommune - dog med nogle forbehold. Måske udkantsbyerne er udfordret bla. mht. busforbindelser til Hjørring. Hvis man ikke har bil og busserne ikke kører som før i tiden kan transport være besværligt.

Socialt sker der meget både i Hjørring og lokalt i omegnsbyerne bla. i Tversted hvor der er et rigt foreningsliv. Dette foranlediget af mange ildsjæle b.la. på Klitgården, Tversted Gl. Skole, Bjærgelauget, Arrangementer på Restaurant Tannishus, Tversted Bryggerlaug m.m. I Hjørring Kommune er der overalt en fantastisk natur der er ikke langt til skov og strand, og vi har nogle af de skønneste klitområder, der råder en fred og ro her langt mod nord. Det er trygt at færdes i både by og på land.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Selvfølgelig for at få indflydelse, jeg er Bestyrelsesformand på Tversted Kraftvarmeværk. Dette arbejde resulterer i samarbejde med først og fremmest Andelshaverne til Fjernvarmeværket, men også samarbejde med Hjørring Kommune i forskellige sammenhænge. Et samarbejde om vedrører bla: Energiplanlægning, sammenlægning af varmeværker, opstilling af vindmøller, nye udstykninger vedr. ældreboliger, optimering af varmeanlæg hos borgere og på plejehjemmene i Tversted og i Bindslev, ledningsnettet i gader veje m.m.

Jeg har oplevet et samarbejde med Hjørring Kommune, som dog kræver en større gennemslagskraft under dialog og forhandling, hvis man skal blive hørt og få sine ønsker opfyldt på vegne af de borgere man repræsenterer. Demokratiet har trange kår i Hjørring Kommune, blandt borgerne breder der sig i dag en større og større utilfredshed pga. manglende medindflydelse og oplysning i processer, der vedrører væsentlige forhold for borgerne. Dette kommer til overfladen f.eks. under planlægning og høringer vedr. opstilling af større vindmøller, optagelse af meget store lånegarantier i milliard størrelse vedr. bla. havneprojekter. Hjørring Kommune arbejder tilsyneladende inde i sine egne cirkler og borgernes meninger er blevet sekundære. Byråd og forvaltning styrer processerne og præsenterer næsten færdige projekter for borgerne, hvor borgerne under processen er holdt helt uden for væsentlig medindflydelse og information. Demokrati skal arbejdes med og gennemføres nedefra og ikke ovenfra, for så er det diktatur og enevælde. Forholdet bør italesættes for det er ofte dette man hører på ”gaden” !

Jeg vil gerne være talsmand for den halvdel af Kommunens borgere, som ikke bor i Hjørring by. Mit nærområde som kandidat for de konservative er: Tversted, Bindslev, Tuen, Sørig og Uggerby. Mit ønske er at nytænkning og revision af samarbejdsformer både internt og eksternt, skal ske i det kommende nye byråd. Mere debat, åbenhed, medindflydelse og bredt samarbejde i byrådet.

Byrådet er altid borgernes repræsentanter. Opgaven er til enhver tid, at være modvægten til forvaltningen. Jeg vil holde forvaltningen i kort snor og holde tilsyn med regler, love og almindelig anstændighed altid har første prioritet. Alle borgere skal have mulighed for at blive hørt og få saglige svar på deres spørgsmål. Det skal være slut med enerådigt styre, hvor borgere føler sig kørt over af systemet. Der skal være styr på pengene og ikke sætte kommunens økonomi over styr med lånegarantier til tvivlsomme og ikke belyste projekter.

Hvad er dine politiske mærkesager?

1.
At sikre den politiske proces i byrådet følger gældende lovgivning for byrådsarbejde som beskrevet i LBK nr. 47 af 15/01/2019 Bekendtgørelse af lov om Kommuners styrelse, med flere love.
Arbejde for at medvirke ved indførelse af et KODEKS for byrådets arbejde i Hjørring Kommune. Indførelse af Kodeks er implementeret i mange kommuner. Det har fremmet samarbejdet i byrådet og i forvaltningen, men i høj grad også medvirket til, at den demokratiske proces opleves af borgerne som værende faktisk eksisterende og de oplever, at byrådet faktisk arbejder for og sammen med dem.

2. ORDENTLIGHED!
Er et af de Konservatives nøgleord! Hvem vil ikke gerne behandles ordentligt? Det vil vi alle, derfor vil jeg arbejde for, at der i Hjørring Kommune til stadighed bliver holdt fokus på en ordentlig og respektfuld tone både i debatten i det offentlige rum og i den skriftlige kommunikation. Dette gælder såvel internt i byrådet som til borgerne. Fokus på at de demokratiske processer fungerer i udvalgsarbejdet.

3. BEHANDLING af SAGER i UDVALG
Alle væsentlige sager skal behandles i udvalg. Udvalgene er den største myndighed og det er her, den demokratiske proces udøves, når flere partifarver gennem indbyrdes dialog fremkommer til et resultat i en sags afgørelse. Borgmesteren må overvære udvalgsmøder men må ikke blande sig i udvalgets arbejde f.eks. være bestemmende og styrende!

4. GRØN OMSTILLING EN BÆREDYGTIG KOMMUNE
Hjørring Kommune skal være en bæredygtig kommune, der skal være fokus på energi, fokus på kilder til forurening, fokus på rent drikkevand, energieffektivisering af off. Og private bygninger, fokus på samkøring af nuværende og nye energikilder.

5. EN VÆRDIG BEHANDLING AF ÆLDRE
Ret til værdig behandling i eget hjem af kompetent personale
Mulighed for komme på et Friplejehjem
Kontinuitet i behandlerrelationer
Plejehjem i nærmiljøer (ikke mastodont plejehjem)

6. OMEGNSBYERNE MÅ IKKE GLEMMES
Der er en tendens til at omegnsbyerne glemmes. Det er mere fokus på dyr kunst i Hjørring midtby end på udvikling i omegnsbyerne. Skoler og børnehaver lukkes. Hvor der ingen faciliteter er og ingen muligheder er, - sker der ingen udvikling! Det er ikke et sted folk flytter hen. Jeg vil arbejde for at byrådet kigger på helheden og sammen med borgere får skabt en plan for hvor skal vi bevæge os hen som kommune, og ikke mindst hvordan skal kommunen se ud i fremtiden.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Det er at gå i gang med indførelse af et Kodeks for byrådets arbejde. For at skabe et fællesskab, hvor man kan samarbejde er det vigtigt, at der er enighed om værdier og det grundlag, der ligger bag både organisationen og arbejdspladsens arbejde. Værdier skal være grundlaget for det fælles mål både i organisationen og for arbejdspladsen, men de skal ikke stå i stedet for faglighed.
Jeg har foreslået Kandidatgruppen under gennemgang af Valgprogrammet for KV21, at der indføres et nyt afsnit som hedder Kodeks. Afsnittet er nu kommet i Valgprogrammet for KV21.
Se nedenstående afsnit fra Det Konservatives Valgprogram KV21:

Desuden ønsker vi at arbejde for at der indføres et kodeks for
• Arbejdet i Hjørring Byråd.
• Arbejdet i kommunens administration og forvaltning.
• Flere kommuner i Danmark har opnået et forbedret arbejdsmiljø og samarbejde ved indførelse af kodeks.

Hvad er dine fritidsinteresser?
• Familie relationer besøg og er vært
• Rejser er Globetrotter har rejst verden/jorden rundt i knapt 1 år i år 2000. Min kone og jeg rejste med rygsæk, vi var dengang 47 og 49 år gamle. Vi besøgte flere lande bla. Australien hvor vi var i knapt et halvt år, vi kørte rundt på de røde veje i en 4WD og boede i telt. Senere blev det New Zealand i 2 mdr. og USA, vi holdt Sølvbryllup på Hawaii.
Vi har rejst i 40 lande.
• Kører på MC har kørt i mange lande i Europa og i USA ca. 150.000 km med Laila bag på
• Er campist har været i mange af Europas lande
• Er jæger med både haglgevær og riffel
• Brygger Øl i Tversted Bryggerlaug
• Spiller Guitar/Keyboard/sang
• Har flere bestyrelsesposter i fritidsforeninger
• Er fotograf og skriver artikler vedr. arrangementer bla. for m. rådet for Tversted Kirke m.m.
• Har nogle udlejningshuse som kræver opmærksomhed af forskellig karakter

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Jan Jensen